ഒരു സമസ്യാപൂരണം

കൊല്ലത്തുനിന്നും വിളയത്തു കൃഷ്ണനാശാന്റെ പത്രാധിപത്യത്തില്‍ പ്രചരിച്ച വിദ്യാവിലാസിനി മാസികയിലാണ് ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെയും കുമാരനാശാന്റെയും ആദ്യകാലകവിതകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. സ്വാമികളും ആശാനും മാത്രം പങ്കെടുത്ത ഒരു സമസ്യാപൂരണവും വിദ്യാവിലാസിനിയില്‍ (1073 മേടം, പു: 1, ല: 8) വന്നു.ഉപദേശമോര്‍ക്കിലിതുപോലെയാം എന്നതാണ്‌ സമസ്യ. ഗുരുദേവന്റെ പൂരണം ഇതാണ്.

കാലദേശകനകങ്ങള്‍ വിസ്മൃതി കരസ്ഥമാക്കുമതുപോലെയ-
പ്പാലെടുത്തു പരുകും ഖഗം ബകമെതിര്‍ത്തു ശുക്തിയതുപോലെ താന്‍
വേല ചെയ്തുലയില്‍ വച്ചുരുക്കിയൊരിരുമ്പിലൊറ്റിയ ജലം വിയ-
ജ്ജ്വാലയില്‍ പണമറിഞ്ഞു കൊള്ളുമുപദേശമോര്‍ക്കിലിതുപോലെയാം.
Gurudevan.Net

Gurudevan.Net

https://www.facebook.com/gurudevan.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *