ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് ആചാര്യ വിനോബാ ഭാവേ

ഇന്ത്യയിലെ അവതാര പുരുഷന്മാരില്‍ ഒരാളാണ് ശ്രീ നാരായണ ഗുരുദേവന്‍ – നാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് ആചാര്യ വിനോബാ ഭാവേ

Gurudevan.Net

Gurudevan.Net

https://www.facebook.com/gurudevan.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *