ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് ഇന്ദിരാഗാന്ധി

ശ്രീ നാരായണ ഗുരു  ഇനിയും ദേശീയമായി  അംഗീകരിക്കപെട്ടിട്ടില്ല എന്നത് പരിതാപകരമാണ്.  – ഇന്ദിരാഗാന്ധി

Gurudevan.Net

Gurudevan.Net

https://www.facebook.com/gurudevan.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *