മംഗളാശംസ – Good Wishes

മാവേലിക്കരനിന്നും 1101 (1926) മീനം മുതല്‍ കെ. പത്മനാഭപ്പണിക്കരുടെ പത്രാധിപത്യത്തില്‍ മഹാകവി കുമാരനാശാന്റെ സ്മാരകാര്‍ത്ഥം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി വന്ന ധര്‍മ്മകുമാരന്‍ മാസികയ്ക്ക് ഗുരുദേവന്‍ നല്കിയ മംഗളാശംസ.


 

കര്‍മ്മം പരോപകാരം
ധര്‍മ്മോപേതം പരത്തി ലോകത്തില്‍
ശര്‍മ്മമമര്‍ന്നു വളര്‍ന്നീ-
ധര്‍മ്മകുമാരന്‍ ജയിക്ക ജനതയ്ക്കായ്!

മൂലൂരിന് ആശംസ

ഗാനാമൃതം പത്മനാഭ-
കവേരാസ്യേന്ദുനിര്‍ഗതം
പീത്വൈതദിഹ ഭദ്രാണി
കുര്‍വ്വന്ത്വവിരതം ബുധാഃ
ഹരിശ്ചന്ദ്രയശോ ഗാതു-
സദ്വൃത്തൈസ്തവശോഭിതം
സമുത്സുകസ്യ ഭദ്രാണി
സന്തു ശീഘ്രസമാപ്തയേ.

ധര്‍മ്മം പത്രത്തിനാശംസ

നിര്‍മത്സരപ്രമോദായ
ജീയാന്നിത്യമിദം ഭുവി
പത്രമശ്വത്ഥജമിവ
സുപ്രസംഗൈരലംകൃതം  

വിദ്യാനന്ദസ്വാമിക്കാശംസ

മമാന്തേവാസിനോ വിദ്യാ-
നന്ദസ്യാസ്യോദ്ഗതാ ബുധൈഃ
ദൃശ്യതാം ബാലകസ്യേവ
വ്യാഖ്യേയം ദീധിതിര്‍ മുദാ. 


 
| ഉറവിടം :  http://ml.wikisource.org  | ലൈസൻസ് : ഈ കൃതി http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ലൈസൻസ്  പ്രകാരം ലഭ്യം. |
Gurudevan.Net

Gurudevan.Net

https://www.facebook.com/gurudevan.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *