ഗുരുനാരായണ സേവാനികേതൻ

Gurudevan.Net

Gurudevan.Net

https://www.facebook.com/gurudevan.in

1 Response

  1. Devi Gopal Devi Gopal says:

    വിശക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് ആവശ്യം … ദൈവത്തിനും, ചിന്തകൾക്കും, ആദ്ധ്യാല്മികതയ്ക്കും രണ്ടാം സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ.
    അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ അറിയുന്നു .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *