Educate & Enlighten | Organize & Strengthen - Sree Narayana Guru Blog

0

നവമഞ്ജരി

അന്വയക്ലിഷ്ടമായ രചന. ആമുഖശ്ലോകത്തിനു ശേഷമുള്ള ശ്ലോകങ്ങളുടെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്താല്‍ “നാരായണകൃതമഞ്ജരി” എന്നുകിട്ടും.   ശിശു നാമഗുരോരാജ്ഞാം കരോമി ശിരസാവഹന്‍ നവമഞ്ജരികാം ശുദ്ധീ- കര്‍ത്തുമര്‍ഹന്തി കോവിദാഃ    നാടീടുമീ വിഷയമോടീദൃശം നടന- മാടീടുവാനരുതിനി- ക്കാടീ വയോവിതരതീടീയിടയ്ക്കിവനു കൂടിയമായതിയലും കാടീയുമീ കരണമൂടീയെരിപ്പതിനൊ- രേടീ കരിഞ്ഞ നിടില- ച്ചൂടീ ദമീയമയിലോടീടുവാനരുള്‍ക മോടീയുതം മുരുകനേ!...

0

ഷണ്മുഖസ്തോത്രം

അകാരാദിക്രമത്തിലുള്ള സ്തോത്രം. ക-യില്‍ അവസാനിക്കുന്നതിനാല്‍ അപൂര്‍ണ്ണമാണെന്നു കരുതണം. 1887-നും 97-നും ഇടയില്‍ രചന. അക്ഷരപൂത്തിക്കായി ൠണം, ഌപ്തം, ൡതം തുടങ്ങിയ വിധത്തില്‍ പദങ്ങളെ രൂപഭേദം വരുത്തി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.   അര്‍ക്കബിംബമൊരാറുദിച്ചുയരുന്നപോലെ വിളങ്ങിടും തൃക്കിരീടജടയ്ക്കിടയ്ക്കരവങ്ങളമ്പിളി തുമ്പയും ദുഷ്കൃതങ്ങളകറ്റുവാനൊഴുകീടുമംബരഗംഗയും ഹൃത്കുരുന്നിലെനിക്കു കാണണമെപ്പൊഴും, ഗുഹ പാഹി മാം!        1    ആറു വാര്‍മതിയോടെതിര്‍ത്തു...

0

ഷണ്മുഖദശകം

സുബ്രഹ്മണ്യനെ കേശാദിപാദം സ്തുതിക്കുന്നു. ശിവന്റെ സവിശേഷതകള്‍ ഗുഹനില്‍ ആരോപിച്കിരിക്കുന്നു. 1887-97 കാലത്താണ്‌ ഇതിന്റെ രചന. ശരവണഭവസ്തുതിയെന്നും പേരുണ്ട്.     ജ്ഞാനച്ചെന്തീയെഴുപ്പിത്തെളുതെളെ വിലസും- ചില്ലിവല്ലിക്കൊടിക്കുള്‍ മൗനപ്പുന്തിങ്കളുള്ളുടുരുകുമമൃതൊഴു- ക്കുണ്ടിരുന്നുള്ളലിഞ്ഞും ഞാനും നീയും ഞെരുക്കക്കലരുവതിനരുള്‍- ത്തന്മയാം നിന്നടിത്താര്‍- തേനുള്‍ത്തൂകുന്ന മുത്തുക്കുടമടിയനട- ക്കീടുമച്ചില്‍ക്കൊഴുന്തേ!       1    തുമത്തിങ്കള്‍ക്കിടാവും തിരുമുടിയിടയി‍ല്‍ പാമ്പെലുമ്പുമ്പരാറും ശ്രീമച്ചെമ്പന്‍മുടിക്ക‍ല്‍ തിരുവൊളി ചിതറി-...

0

സുബ്രഹ്മണ്യകീര്‍ത്തനം

1887-നും 1897-നും ഇട‌‌യക്ക് രചിക്കപ്പെട്ട കൃതി. ശിവന്റെ ഗുണങ്ങള്‍ സുബ്രഹ്മണ്യനില്‍ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നു.   അന്തിപ്പൂന്തിങ്കളുന്തിത്തിരുമുടി തിരുകി- ച്ചൂടിയാടും ഫണത്തിന്‍ ചന്തം ചിന്തും നിലാവിന്നൊളി വെളിയില്‍ വിയദ്- ഗംഗ പൊങ്ങിക്കവിഞ്ഞും ചന്തച്ചെന്തീമിഴിച്ചെങ്കതിര്‍നിര ചൊരിയി- ച്ചന്ധകാരാനകറ്റി- ച്ചിന്താസന്താനമേ, നിന്തിരുവടിയടിയന്‍ സങ്കടം പോക്കിടേണം.       1    പച്ചക്കള്ളം വിതറ്റിപ്പഴവിന കുടികെ- ട്ടിക്കിടക്കുന്നൊരിമ്മെ- യ്യെച്ചില്‍ച്ചോറുണ്ടിരപ്പോടൊരു വടിയുമെടു-...

0

ബാഹുലേയാഷ്ടകം

1887-97 കാലഘട്ടത്തില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട സ്തോത്രം.ബീജമന്ത്രാക്ഷരം ആവര്‍ത്തിച്ച് മന്ത്രസ്വഭാവം കൈവരുത്തിയിരിക്കുന്നു. വൃത്തം: സ്രഗ്ധര. തീക്ഷ്ണദംഷ്ട്രകാലഭൈരവാഷ്ടകം എന്ന സ്തോത്രത്തോട് സാമ്യമുണ്ട്.     ഓം ഓം ഓം ഹോമധൂമപ്രകടതടജടാ- കോടിഭോഗിപ്രപൂരം അം അം അം ആദിതേയ പ്രണതപദയുഗാം- ഭോരുഹ ശ്രീവിലാസം ഉം ഉം ഉം ഉഗ്രനേത്രത്രയലസിതവപുര്‍- ജ്യോതിരാനന്ദരൂപം ശ്രീം ശ്രീം ശ്രീം ശീഘ്രചിത്തഭ്രമഹരമനിശം ഭാവയേ...

0

ഷാണ്മാതുരസ്തവം

ഗൗരീസഹായ, സുഹൃദൂരീകൃതാവയവ, ഭൂരീഷു വൈരിഷു തമ- സ്സൂരീകൃതായുധ, നിവാരീതദോഷ, നിജ- നാരീകലാലസമനഃ, ക്രൂരീഭവത്തിമിരചാരീ, ഹിതാപദുര രീ നീതിസൂരി കരുണാ- വാരീണ, വാരിധര, ഗൗരീകിശോര, മമ ദൂരീകുരുഷ്വ ദുരിതം.       1    മല്ലീകൃതത്രിദശമല്ലീ, സദാ സുദതി- വല്ലീകുചാങ്കണലസത് സല്ലീന കുങ്കുമ രസോല്ലീനവത്സ, യുധി ഭല്ലീസ്മയോऽസി ദിതിജൈഃ സ്ഫുല്ലീകുരുഷ്വ സ ച വല്ലീതഗോധിതല,...

0

വിശാഖഷഷ്ടി

ഒട്ടാകെയെന്നുമൊരു പട്ടാങ്ങമായ വഴി കിട്ടാതുഴന്നു വലയും മുട്ടാളനായ മമ കെട്ടായ ദാരസുത- മുട്ടായ ദുഃഖമൊഴിവാന്‍ എട്ടായ മൂര്‍ത്തിതനുരട്ടായ ശക്തിധര- മട്ടായ മൂര്‍ത്തി പളനി- ക്കൊട്ടാരവാതില്‍ പതിനെട്ടാംപടിക്കു വഴി- കിട്ടാന്‍ തുണയ്ക്ക സതതം.       1    മാലാകവേ പളനി കൈലാസവാസിസുത! വേലായുധത്തിനെതിര- ല്ലാലാതസംസ്ഥശിഖി ബാലാര്‍ക്കകോടിയൊടു ചേലാകയില്ലതു ദൃഢം ആ ലാക്കു നോക്കിയിനി...

0

ഗദ്യ പ്രാര്‍ത്ഥന

 കാണപ്പെടുന്നതൊക്കെയും സ്ഥൂലം, സൂക്ഷ്മം, കാരണം എന്നീ മൂന്നു രൂപങ്ങളോടുകൂടിയതും പരമാത്മാവില്‍ നിന്നുമുണ്ടായി അതില്‍ത്തന്നെ ലയിക്കുന്നുതുമാകുന്നു. അതിനാല്‍ പരമാത്മാവല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല. സകല പാപങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്ന – വറുത്തുകളയുന്ന – പരമാത്മാവിന്റെ യാതൊരു സ്വരൂപം എന്റെ ബുദ്ധിയെ തെളിയിച്ചു നല്ല വഴിയേ കൊണ്ടുപോകുമോ, ധ്യാനിക്കേണ്ടതായ പരമാത്മാവിന്റെ ആ ദിവ്യരൂപത്തെ ഞാന്‍ ധ്യാനിക്കുന്നു....

0

ദൈവചിന്തനം 1

ഈ ഭൂലോകത്തില്‍ ബഹുവിധം ജീവകോടികള്‍ വസിക്കുന്നതുപോലെ ഗന്ധം, ശീതം, ഉഷ്ണം ഈ ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ വായുലോകത്തിലും അനന്തജീവകോടികളിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ തത്ത്വം ചില കല്ലേറു മുതലായ പ്രവൃത്തികളെക്കൊണ്ടും, അതു ചില മാന്ത്രികന്മാരാല്‍ നിവൃത്തിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടും, ദേവതാഗ്രസ്തന്മാരാല്‍ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചില അത്ഭുതകാര്യങ്ങളെക്കൊണ്ടും, സാമാന്യേന വെളിവാകുന്നു. അതുമല്ല, അന്തരചാരികളുണ്ടെന്നും, അവര്‍ ചില ഭക്തന്മാരുടെ മുമ്പില്‍ പ്രത്യക്ഷമായി...

0

ദൈവചിന്തനം 2

ജീവേശ്വരജഗദ്ഭേദരഹിതാദ്വൈതതേജസേസിദ്ധിവിദ്യാധരശിവശ്ചരവേ ഗുരവേ നമഃഓം നമോനമസ്സമ്പ്രദായപരമഗുരവേ!ജയ ജയ സ്വാമിന്‍ ഹാ! ഇതൊരു മഹാവിചിത്രം തന്നെ! നിരിന്ധനജ്യോതിസ്സായിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിയില്‍ മരുമരീചികാപ്രവാഹംപോലെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ദൃഷ്ടമായിരിക്കുന്ന സകല പ്രപഞ്ചവും ആലോചിക്കുമ്പോള്‍ ഗഗനാരവിന്ദത്തിന്റെ സ്ഥിതിപോലെതന്നെ ഇരിക്കുന്നു. അനൃതജഡദുഃഖരൂപമായിരിക്കുന്ന ഇത് നിന്തിരുവടിയാല്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുമല്ല, സ്വയമേവ ജാതവുമല്ല. നിന്തിരുവടിയാല്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയെങ്കില്‍ നിന്തിരുവടിയ്ക്ക് കരണകര്‍തൃദോഷമുണ്ടെന്നു പറയേണ്ട് വരും. നിന്തിരുവടി കരണകര്‍തൃദോഷമില്ലാത്ത...