സമത്വ മുന്നേറ്റയാത്ര ആരംഭിച്ചു

Gurudevan.Net

Gurudevan.Net

https://www.facebook.com/gurudevan.in

3 Responses

  1. Anoop T R says:

    ധീരമായി മുന്നൊട്ട്‌ ഞങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട്‌

  2. murali kudassanad says:

    kudos to vellappally natesanji

  3. balaramkg says:

    Dhayryamy munneruka vellappalli natesanji..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *