സമത്വ മുന്നേറ്റ യാത്രയിലൂടെ …

bdjs1

@ Samkumugham

bdjs2

@ Samkumugham

bdjs4 bdjs3

mavelikkara

At Mavelikkara

changannur

At Chengannur

alapauzha4

At Alapuzha

alapuzha3

At Alapuzha

vaikom

At Vaikom

vaikom1

At Vaikom

alapuzha

At Alapuzha

25

At Kottayam

22

At Kottayam

10

At Kottayam

muvattupuzha4

At Muvattpuzha

muvattupuzha2

At Muvattupuzha

chalakkudy

At Chalakudy

alua3

At Aluva

alua1

At Aluva

alua

At Aluva

muvattupuzha

thrissur3

At Thrissur

muvattupuzha1

At Muvattupuzha

samathva-munnettam-mannarkkad

At Mannarkkad

sndp-samathva-munneta-malappuram1

At Malappuram

sndp-samathva-munneta-at-kannur

At Kannur

sndp-samathva-munneta2

At Malabar

sndp-samathva-munneta-malabar

At Malabar

sndp-samathva-munneta4

At Malabar

sndp-samathva-munneta-malappuram

At Kannur

ag2

Inauguration at Kasarcode

ag5

Lighting up a Great Journey At Kasarcode

 

 

 

 

 

 

Gurudevan.Net

Gurudevan.Net

https://www.facebook.com/gurudevan.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *