അഞ്ചാം തവണയും യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി

Linish T Aakkalam

Linish T Aakkalam

https://www.facebook.com/linish.aakkalam

1 Response

  1. Suresh Behrin Suresh Behrin says:

    തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം തവണയും യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപെട്ട ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ‌ അവർകൾക്കും , അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകിയ ഔദ്യോഗിക പാനലിനും അഭിവാദ്യങ്ങൾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *