Category: സ്തുതികള്‍

0

വിനായകാഷ്ടകം

വൃത്തം:ഭുജങ്ഗപ്രയാതം. ശങ്കരാചാര്യരുടെ ശിവഭുജങ്ഗപ്രയാതവുമായും, ബൃഹത്‌സ്തോത്രരത്നാകരത്തിലെ ശ്രീഹരിസ്തോത്രവുമായും പദവിന്യാസത്തില്‍ സാദൃശ്യമുണ്ട്. വിനായകാഷ്ടകം എന്നാണ് പേരെങ്കിലും സ്തോത്രത്തിലെവിടെയും വിനായകപദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. നമദ്ദേവവൃന്ദം ലസദ്വേദകന്ദം ശിരഃശ്രീമദിന്ദും ശ്രിതശ്രീമുകുന്ദം ബൃഹച്ചാരുതുന്ദം സ്തുതശ്രീസനന്ദം ജടാഹീന്ദ്രകുന്ദം ഭജേऽഭീഷ്ടസന്ദം.       1   കിലദ്ദേവഗോത്രം കനദ്ധേമഗാത്രം സദാനന്ദമാത്രം മഹാഭക്തമിത്രം ശരച്ചന്ദ്രവക്ത്രം ത്രയീപൂതപാത്രം സമസ്താര്‍ത്തിദാത്രം ഭജേ ശക്തിപുത്രം.       2   ഗളദ്ദാനമാലം ചലദ്ഭോഗിമാലം ഗളാംഭോദകാലം...

0

ദൈവദശകം

ആലുവായിലെ സംസ്കൃതപാഠശാലയിലെ കുട്ടികള്‍ക്കുവേണ്ടി ഗുരു എഴുതിയ ലളിതവും എന്നാല്‍ ഗഹനവുമായ സ്തോത്രം.   ദൈവമേ! കാത്തുകൊള്‍കങ്ങു കൈവിടാതിങ്ങു ഞങ്ങളെ; നാവികന്‍ നീ, ഭവാബ്ധിക്കൊ‌- രാവിവന്‍തോണി നിന്‍പദം.       1 ഒന്നൊന്നായെണ്ണിയെണ്ണിത്തൊ- ട്ടെണ്ണും പൊരുളൊടുങ്ങിയാല്‍ നിന്നിടും ദൃക്കുപോലുള്ളം നിന്നിലസ്‌പന്ദമാകണം.       2   അന്നവസ്ത്രാദി മുട്ടാതെ തന്നു രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളെ ധന്യരാക്കുന്ന നീയൊന്നു- തന്നെ ഞങ്ങള്‍ക്കു...

0

ശ്രീവാസുദേവാഷ്ടകം

വൃത്തം: വസന്തതിലകം. അനുപ്രാസസുരഭിലവും സാന്ദ്രവുമായ രചന. ശ്രീവാസുദേവ, സരസീരുഹപാഞ്ചജന്യ- കൗമോദകീഭയനിവാരണചക്രപാണേ, ശ്രീവത്സവത്സ, സകലാമയമൂലനാശിന്‍, ശ്രീഭൂപതേ, ഹര ഹരേ, സകലാമയം മേ.       1 ഗോവിന്ദ, ഗോപസുത, ഗോഗണപാലലോല, ഗോപീജനാംഗകമനീയനിജാംഗസംഗ, ഗോദേവിവല്ലഭ, മഹേശ്വരമുഖ്യവന്ദ്യ, ശ്രീഭൂപതേ, ഹര ഹരേ, സകലാമയം മേ.       2   നീലാളികേശ, പരിഭൂഷിതബര്‍ഹിബര്‍ഹ, കാളാംബുദദ്യുതികളായകളേബരാഭ, വീര, സ്വഭക്തജനവത്സല, നീരജാക്ഷ, ശ്രീഭൂപതേ, ഹര...

0

വിഷ്ണ്വഷ്ടകം

ഇന്ദ്രവജ്രയും ഉപേന്ദ്രവജ്രയും കലര്‍ന്ന ഉപജാതിവൃത്തത്തില്‍ രചിച്ച അനുപ്രാസമനോഹരമായ സ്തോത്രം.   വിഷ്ണും വിശാലാരുണപദ്മനേത്രം വിഭാന്തമീശാംബുജയോനിപൂജിതം സനാതനം സന്മതിശോധിതം പരം പുമാംസമാദ്യം സതതം പ്രപദ്യേ.       1 കല്യാണദം കാമഫലപ്രദായകം കാരുണ്യരൂപം കലികല്മഷഘ്നം കലാനിധിം കാമതനൂജമാദ്യം നമാമി ലക്ഷ്മീശമഹം മഹാന്തം.       2   പീതാംബരം ഭൃംഗനിഭം പിതാമഹ- പ്രമുഖ്യവന്ദ്യം ജഗദാദിദേവം കിരീടകേയൂരമുഖൈഃ പ്രശോഭിതം ശ്രീകേശവം...

0

ശ്രീകൃഷ്ണദര്‍ശനം

ഭൂയോവൃത്തിനിവൃത്തിയായ്ബ്ഭുവനവും സത്തില്‍ തിരോഭൂതമായ് പിയൂഷധ്വനി ലീനമായ്ച്ചുഴലവും ശോഭിച്ചു ദീപപ്രഭ മായാമൂടുപടം തുറന്നു മണിരംഗത്തില്‍ പ്രകാശിക്കുമ- ക്കായാവിന്‍ മലര്‍മേനി കൗസ്തുഭമണി ഗ്രീവന്റെ ദിവ്യോത്സവം. | ഉറവിടം :  http://ml.wikisource.org  | ലൈസൻസ് : ഈ കൃതി http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ലൈസൻസ്  പ്രകാരം ലഭ്യം. |    

0

ചിജ്ജഡചിന്തനം

ചിത്തും ജഡവും വിവേചിക്കുന്ന വേദാന്തപരമായ സ്തോത്രം. ശിവനെ സാകാരനായും നിരാകാരനായും സ്തുതിക്കുന്നു.   ഒരുകോടി ദിവാകരരൊത്തുയരും- പടി പാരൊടു നീരനലാദികളും കെടുമാറു കിളര്‍ന്നു വരുന്നൊരു നിന്‍ വടിവെന്നുമിരുന്നു വിളങ്ങിടണം.       1    ഇടണേയിരുകണ്മുനയെന്നിലതി- ന്നടിയന്നഭിലാഷമുമാപതിയേ! ജഡമിന്നിതുകൊണ്ടു ജയിക്കുമിതി- ന്നിടയില്ലയിരിപ്പതിലൊന്നിലുമേ.       2   നിലമോടു നെരുപ്പു നിരന്നൊഴുകും ജലമാശുഗനംബരമഞ്ചിലുമേ അലയാതെയടിക്കടി നല്‍കുക നിന്‍...

0

തേവാരപ്പതികങ്കള്‍

തമിഴിലെ തേവാരം എന്ന സ്തോത്രരചനാരീതിയില്‍ എഴുതപ്പെട്ട കൃതി. അഞ്ചു പതിക(ദശകം)ങ്ങളിലായി അമ്പതു പാട്ടുകള്‍ അടങ്ങുന്നു. നായിനാര്‍പ്പതികം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ പതികം 1887-ല്‍ അരുമന്നൂരില്‍ നായനാര്‍കോവില്‍ പണിതപ്പോള്‍ എഴുതിയതാണ്‌.   പതികം ഒന്ന് ഞാനോതയമേ! ഞാതുരുവേ! നാമാതിയിലാ നര്‍ക്കതിയേ! യാനോ നീയോ ആതിപരം, യാതായ് വിടുമോ പേചായേ; തേനാര്‍ തില്ലൈച്ചീരടിയാര്‍...

0

ശിവപ്രസാദപഞ്ചകം

ശിവ, ശങ്കര, ശര്‍വ, ശരണ്യ, വിഭോ, ഭവസങ്കടനാശന, പാഹി ശിവ, കവിസന്തതി സന്തതവും തൊഴുമെന്‍- ഭവനാടകമാടുമരുമ്പൊരുളേ!       1  പൊരുളെന്നുമുടമ്പൊടു മക്കളുയിര്‍- ത്തിരളെന്നുമിതൊക്കെയനര്‍ത്ഥകരം കരളീന്നു കളഞ്ഞു കരുംകടലില്‍ പുരളാതെ പൊതിഞ്ഞു പിടിപ്പതു നീ.       2   പിടിപെട്ടു പുരണ്ടു മറിഞ്ഞു പിണ- ക്കുടിയില്‍ കുടികൊണ്ടു ഗുണങ്ങളൊടും കുടികൊണ്ടു കുടിക്കുമരും കുടിനീ- രടിതട്ടിയകത്തു നിറഞ്ഞിരി...

0

സദാശിവദര്‍ശനം

അന്താദിപ്രാസം ദീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അര്‍ത്ഥക്ലേശമുണ്ടാക്കുന്ന വരികള്‍ ധാരാളം. വൃത്തം: പഞ്ചചാമരം     മണം തുടങ്ങിയെണ്ണി മണ്ണിലുണ്ണുമെണ്ണമൊക്കെയ- റ്റിണങ്ങി നില്ക്കുമുള്‍ക്കുരുന്നുരുക്കി നെക്കി നക്കിടും ഗുണം നിറഞ്ഞ കോമളക്കുടത്തിലന്നുമിന്നുമി- ന്നിണങ്ങളങ്ങുമിങ്ങുമെങ്ങുമില്ല നല്ല മംഗളം.       1   കളം കറുത്ത കൊണ്ടലുണ്ടിരുണ്ട കൊണ്ടകണ്ടെഴും- കളങ്കമുണ്ട കണ്ടനെങ്കിലും കനിഞ്ഞുകൊള്ളുവാന്‍ ഇളംപിറക്കൊഴുന്നിരുന്നു മിന്നുമുന്നതത്തല- ക്കുളം കവിഞ്ഞ കോമളക്കുടം...

0

കുണ്ഡലിനിപ്പാട്ട്

1887-നും 1897-നും ഇടയ്ക്ക് രചിക്കപ്പെട്ടു. യോഗശാസ്ത്രത്തിലെ കുണ്ഡലിനീശക്തിയെ പടിപടിയായി ഉണര്‍ത്തുന്ന വിധമാണ്‌ ഇതിന്റെ രചന.   ആടുപാമ്പേ! പുനം തേടു പാമ്പേ! യരു- ളാനന്ദക്കൂത്തു കണ്ടാടുപാമ്പേ!   തിങ്കളും കൊന്നയും ചൂടുമീശന്‍പദ- പങ്കജം ചേര്‍ന്നുനിന്നാടുപാമ്പേ!    വെണ്ണീറണിഞ്ഞു വിളങ്ങും തിരുമേനി കണ്ണീരൊഴുകക്കണ്ടാടു പാമ്പേ!   ആയിരം കോടി അനന്തന്‍...