വിളക്ക് പന്തൽ സമർപ്പണം : ഉല്ലല ഓങ്കാരേശ്വരം

 

ullala-omkaraswaram

ullala-omkaram

Gurudevan.Net

Gurudevan.Net

https://www.facebook.com/gurudevan.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *